1. جایگاه سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران
مصاحبه با دکتر غلامرضا غفاری؛ رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
2. همایش‌ سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران و نقش آن در گفتمان سیاست‌گذاری اجتماعی
مصاحبه با دکتر علی‌اصغر سعیدی؛ مدیر گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران
3. برگزاری سومین نشست کمیته علمی همایش ملی "سیاست گذاری اجتماعی در ایران"
-
4. برگزاری دومین نشست کمیته علمی همایش ملی "سیاست گذاری اجتماعی در ایران"
-
5. تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله
مهلت ارسال چکیده مقالات تا بیست و یکم آبان ماه تمدید گردید
6. برگزاری اولین جلسۀ کمیتۀ علمی همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران
-