محورهای ویژه:

 سیاست گذاری اجتماعی و مسئلة نابرابری در ایران

سیاست­ گذاری اجتماعی و مدیریت بحران کرونا در ایران

محورهای عمومی:

- چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران‌؛ از فرایند طراحی تا اجرا و پایش اثربخشی سیاست­ها

- پیشران‌ها و افق‌های تحول سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران پس از سال 1400

- نظریه‌های بومی ـ اسلامی سیاست‌گذاری اجتماعی

-تحریم‌های بین‌المللی و سیاست­ گذاری اجتماعی

- سیاست ­گذاری و برنامه ­ریزی اجتماعی امر توسعه؛ با تأکید بر آسیب­ شناسی برنامه ­های توسعه

- سیاست‌گذاری اجتماعی و محیط زیست؛ با تأکید بر بحران­ های طبیعی

- سیاست‌گذاری اجتماعی و آمـوزش عالی

- سیاست­ گذاری و مسئلة سرمایه اجتماعی

- سیاست­ گذاری و مسئلة امید اجتماعی

- سیاست­ گذاری و آسیب­ های اجتماعی

- سیاست­ گذاری و مشارکت اجتماعی

- شهر، سیاست اجتماعی و توسعه 

- اخلاق و سیاست‌گذاری اجتماعی

- سیاست‌گذاری فرهنگ، رسانه و فضای شبکه ­ای

- سیاست‌گذاری بهداشت و سلامت

- سیاست‌گذاری جمعیت و خانواده

- سیاست‌گذاری گردشگری

- سیاست‌گذاری اشتغال

- سیاست‌گذاری مسکن

- سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه روستاییان و عشایر

- سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه اقشار و گروه­ های آسیب­ پذیر

- سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه اقوام، اقلیت ­ها و گروه­ های مهاجر