آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-12-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-12-01
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1400-12-15
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-03-13
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-12-01
تاریخ شروع همایش
1401-02-18
تاریخ پایان همایش
1401-02-19