اولین همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران

اولین همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران در تاریخ 15 و 16 اسفندماه سال 1395 در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.

03 آذر 1400

login