1. مصاحبه با خانم دکتر زهرا کریمی موغاری عضو هئیت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
2. مصاحبه با آقای دکتر سلیمان پاک سرشت دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
3. مصاحبه با آقای دکتر یاسر باقری، عضو هیات علمی گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
4. مصاحبه با آقای دکتر پویا علاءالدینی، عضو هیات علمی گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
5. پنل پنجم پیش نشست همایش( برگزاری با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی)
6. پنل چهارم پیش نشست همایش( برگزاری با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی)
7. پنل سوم پیش نشست همایش( برگزاری با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی)
8. پنل دوم پیش نشست همایش( برگزاری با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی)
9. پنل اول پیش نشست همایش( برگزاری با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی)
10. پیش نشست همایش( برگزاری با همکاری جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه)
11. پیش نشست همایش( برگزاری با همکاری جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی)
12. پیش نشست 2 ( برگزاری با همکاری پژوهشکده برنامه ریزی و توسعه جهاد دانشگاهی)
13. پیش نشست همایش( برگزاری با همکاری پژوهشکده برنامه ریزی و توسعه جهاد دانشگاهی)
14. اولین همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران
اولین همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران در تاریخ 15 و 16 اسفندماه سال 1395 در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.
login