دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران

انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران

انجمن ایرانی مطالعات زنان

انجمن ایرانی مطالعات زنان

دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

جهاد دانشگاهی

جهاد دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

انجمن انسان شناسی ایران

انجمن انسان شناسی ایران

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی کشور