یکی از مهم­ترین شاخصه­ های دولت و البته از ویژگی­ های حکمروایی خوب در دوران مدرن، توجه به تدوین سیاست­های اجتماعی  به­ منظور بهبود سطح عمومی زندگی آحاد جامعه است. سیاست ­گذاری اجتماعی بنابراین دامنة وسیعی دارد و از حوزه ­های بنیادینی همچون خانواده، مسکن، سلامت و آموزش­های پایه تا مواردی همچون جمعیت، اشتغال، آموزش عالی و... را شامل مـی­شود. توجه به این مقوله در ایران مدرن نیز همراه با فرازها و فرودها، نقدها و نظرها، و در مجموع با چالش­ها و فرصت­هایی همراه بوده اسـت. امروز اما در آستانة سده جدید شمسی و البته در پرتو چشم­ انداز گام دوم انقلاب، اهتمام نسبت به تدوین سیاست­های اجتماعی کارا و فراگیر البته در امتداد نقد و بررسی روندهای گذشته، بیش از پیش ضروری به نظر می­رسد.