کمیته علمی

دکتر علی اکبر تاج مزینانی

دکتر علی اکبر تاج مزینانی

دبیر کمیته علمی
atmazinaniyahoo.com
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سید مرتضی افقه

دکتر سید مرتضی افقه

عضو کمیته علمی
m.afghahscu.ac.ir
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر سعیده امینی

دکتر سعیده امینی

عضو کمیته علمی
saeedeh.amini280yahoo.com
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر اردشیر انتظاری

دکتر اردشیر انتظاری

عضو کمیته علمی
entezaripsrc.ac.ir
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ستار پروین

دکتر ستار پروین

عضو کمیته علمی
parvin1359yahoo.com
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمد عثمان حسین بر

دکتر محمد عثمان حسین بر

عضو کمیته علمی
mohbusbgmail.com
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر علی خاکساری رفسنجانی

دکتر علی خاکساری رفسنجانی

عضو کمیته علمی
akhaksariyahoo.com
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمد سعید ذکائی

دکتر محمد سعید ذکائی

عضو کمیته علمی
saeed.zokaeigmail.com
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسین راغفر

دکتر حسین راغفر

عضو کمیته علمی
raghfaralzahra.ac.ir
استاد دانشگاه الزهرا
دکتر محمد مهدی رحمتی

دکتر محمد مهدی رحمتی

عضو کمیته علمی
mahdirahmatiguilan.ac.ir
دانشیار دانشگاه گیلان
دکتر فرهاد رستگارنسب

دکتر فرهاد رستگارنسب

عضو کمیته علمی
rrfarhadyahoo.com
مدیر کل مرکز ملی رصد اجتماعی کشور
دکتر سیامک زندرضوی

دکتر سیامک زندرضوی

عضو کمیته علمی
srazaviuk.ac.ir
استادیار دانشگاه باهنر کرمان
دکتر علی اصغر سعیدی

دکتر علی اصغر سعیدی

عضو کمیته علمی
saeidiut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
دکتر وحید شالچی

دکتر وحید شالچی

عضو کمیته علمی
vshalchigmail.com
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمد فاضلی

دکتر محمد فاضلی

عضو کمیته علمی
mo_fazeli sbu.ac.ir
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر یعقوب فروتن

دکتر یعقوب فروتن

عضو کمیته علمی
y.foroutanumz.ac.ir
دانشیار دانشگاه مازندران
دکتر معصومه قاراخانی

دکتر معصومه قاراخانی

عضو کمیته علمی
qarakhanimgmail.com
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مرتضی قلیچ

دکتر مرتضی قلیچ

عضو کمیته علمی
ghelichsoc.ikiu.ac.ir
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
دکتر سیاوش قلی پور

دکتر سیاوش قلی پور

عضو کمیته علمی
gholipoor.siagmail.com
دانشیار دانشگاه رازی
دکتر روزبه کردونی

دکتر روزبه کردونی

عضو کمیته علمی
r_kardooniyahoo.com
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
دکتر محمد تقی کرمی قهی

دکتر محمد تقی کرمی قهی

عضو کمیته علمی
mt.karamiyahoo.com
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر میرطاهر موسوی

دکتر میرطاهر موسوی

عضو کمیته علمی
tr_mousaviyahoo.com
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر محسن موسوی

دکتر محسن موسوی

عضو کمیته علمی
m.mousavi yazd.ac.ir
استادیار دانشگاه یزد
دکتر احمد نادری

دکتر احمد نادری

عضو کمیته علمی
anaderiut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
یاسر باقری

یاسر باقری

عضو کمیته علمی
yaser.bagheritu.ac.ir
استادیار دانشگاه تهران

کمیته اجرایی

دکتر محمد امیرپناهی

دکتر محمد امیرپناهی

دبیر اجرایی
mamirpanahigmail.com
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی