کمیته علمی
دکتر علی اکبر تاج مزینانی
دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: atmazinani [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
دکتر محمد امیرپناهی
دبیر اجرایی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: mamirpanahi [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر سید مرتضی افقه
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکترونیکی: m.afghah [at] scu.ac.ir
دکتر سعیده امینی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: saeedeh.amini280 [at] yahoo.com
دکتر اردشیر انتظاری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: entezari [at] psrc.ac.ir
دکتر ستار پروین
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: parvin1359 [at] yahoo.com
دکتر محمد عثمان حسین بر
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
پست الکترونیکی: mohbusb [at] gmail.com
دکتر علی خاکساری رفسنجانی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: akhaksari [at] yahoo.com
دکتر محمد سعید ذکائی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: saeed.zokaei [at] gmail.com
دکتر حسین راغفر
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه الزهرا
پست الکترونیکی: raghfar [at] alzahra.ac.ir
دکتر محمد مهدی رحمتی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: mahdirahmati [at] guilan.ac.ir
دکتر فرهاد رستگارنسب
عضو کمیته علمی
مدیر کل مرکز ملی رصد اجتماعی کشور
پست الکترونیکی: rrfarhad [at] yahoo.com
دکتر سیامک زندرضوی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه باهنر کرمان
پست الکترونیکی: srazavi [at] uk.ac.ir
دکتر علی اصغر سعیدی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: saeidi [at] ut.ac.ir
دکتر وحید شالچی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: vshalchi [at] gmail.com
دکتر محمد فاضلی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mo_fazeli [at] sbu.ac.ir
دکتر یعقوب فروتن
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: y.foroutan [at] umz.ac.ir
دکتر معصومه قاراخانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: qarakhanim [at] gmail.com
دکتر مرتضی قلیچ
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
پست الکترونیکی: ghelich [at] soc.ikiu.ac.ir
دکتر سیاوش قلی پور
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه رازی
پست الکترونیکی: gholipoor.sia [at] gmail.com
دکتر روزبه کردونی
عضو کمیته علمی
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
پست الکترونیکی: r_kardooni [at] yahoo.com
دکتر محمد تقی کرمی قهی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: mt.karami [at] yahoo.com
دکتر میرطاهر موسوی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پست الکترونیکی: tr_mousavi [at] yahoo.com
دکتر محسن موسوی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: m.mousavi [at] yazd.ac.ir
دکتر احمد نادری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: anaderi [at] ut.ac.ir
یاسر باقری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: yaser.bagheri [at] tu.ac.ir