# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1000-SPI-FULL بررسی جامعه شناختی رابطه سیاست گزاری اجتماعی با رفتار محیط زیستی (مورد مطالعه :ساکنان استان کردستان) سید یاسین حسینی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login