بررسی جامعه شناختی رابطه سیاست گزاری اجتماعی با رفتار محیط زیستی (مورد مطالعه :ساکنان استان کردستان)
کد مقاله : 1000-SPI-FULL
نویسندگان:
سید یاسین حسینی *
دکتری تخصصی جامعه شناسی فرهنگی
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فعالیت اجتماعی با رفتار زیست محیطی ساکنان استان کردستان بود. این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی بوده که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی با ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید. شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده بوده که از این میان شهرستان های سنندج، مریوان، کامیاران، بانه، قروه، دهگلان، سقز،بیجار انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ، همبستگی جزئی و ضریب رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای پایگاه اقتصادی – اجتماعی، فعالیت اجتماعی به ترتیب با مقادیر (61/0)(69/0) همبستگی نسبتاً قوی و مثبتی را با متغیر رفتار زیست محیطی دارند، همچنین نتایج ضریب همبستگی جزئی نشان داد که متغیر سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر کنترل کننده بین متغیر مستقل و وابسته ، همبستگی (511/0) نسبتا بالایی را با متغیرهای فعالیت اجتماعی و رفتار زیست محیطی دارد. در نهایت نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره با توجه به بتای استاندار شده نشان داد ، فعالیت اجتماعی 53 درصد، پایگاه اقتصادی اجتماعی 48 درصد و سرمایه اجتماعی 43 درصد بر روی رفتار محیط زیستی تاثیر دارند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فعالیت اجتماعی با رفتار زیست محیطی ساکنان استان کردستان بود. این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی بوده که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی با ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید. شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده بوده که از این میان شهرستان های سنندج، مریوان، کامیاران، بانه، قروه، دهگلان، سقز،بیجار انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ، همبستگی جزئی و ضریب رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.
کلیدواژه ها:
سیاست گزاری اجتماعی، محیط زیست، فعالیت اجتماعی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، استان کردستان
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login