پیش نشست همایش( برگزاری با همکاری جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه)
1400-12-03

پیش‌نشست «سیاست‌گذاری‌های شهری و سکونت‌گاه‌های فقیرنشین» در تاریخ 3 اسفند ماه ساعت 10 صبح توسط جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه و با حضور:

-         دکتر بیژن کلهرنیا عضو هیئت علمی کنگره های جهانی ارتقا و توانمندسازی اسکان غیررسمی در سازمان عمران و بهسازی شهری ایران و عضو هیئت علمی گروه شهر سازی دانشگاه رازی

-         بی‌تا حامد استادیار پژوهش و مدیرگروه پژوهشی جامعه شناسی سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

-         دکتر ساجده واعظ زاده استادیار پژوهش و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی جامعه شناسی سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

-         مهندس محمد اعظمی پژوهشگر پژوهشکده توسعه کالبدی سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه و مدیر آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

برگزار شد.

در این جلسه به تعریف سیاست گذاری اجتماعی به عنوان یک مفهوم بین رشته ای بحث و گفت و گو شد. لذا از جنبه های مختلف به بررسی آن پرداختند. سیاست گذاری اجتماعی یک روند بوده و در سکونت‌گاههای غیررسمی دارای اهمیت است. همچنین به ارتباط بین سیاستگذاری و آسیب های اجتماعی پرداخته شد. در سیاست گذاری مدت دار با تاکید بر قوانین برنامه‌های توسعه پرداخته شد و اولین بار در برنامه چهارم توسعه اشاره شده بود. ضروری است که برنامه هفتم اشاره بیشتری به آن شود. علاوه بر این به بررسی و چالش‌های سیاست گذاری محله محور و جایگاه عدالت در سیاست گذاری اجتماعی در حوزه برنامه ریزی شهری پرداختند. ساختار کالبدی مناطق محروم فاقد برنامه است و به برنامه های خودساخته روی می آورند. همچنین لازم است که نگاه کلان به برنامه ریزی شهری انجام شود. در برنامه هفتم باید بر برنامه هایی با رویکرد جهانی مبتنی بر توسعه درون زا مطرح شود و ساختار کارامد تعریف گردد. علاوه بر این مشارکت گرایی بیشتر مطرح شود.

 

 

login