پیش نشست همایش( برگزاری با همکاری پژوهشکده برنامه ریزی و توسعه جهاد دانشگاهی)
1400-10-20

1-    پیش‌نشست علمی «سیاست پژوهی و پژوهش‌های مشارکتی در حل مسائل و معضلات فرهنگی و اجتماعی» در 20 دی ماه ساعت 14 توسط پژوهشکده برنامه ریزی و توسعه جهاد دانشگاهی و با حضور:

-         دکتر ابراهیم ایران نژاد، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی توسعه پژوهشکده برنامه ریزی و توسعه

-         دکتر رضا نصیری حامد استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز

-         دکتر عیسی عابدینی مشاور راهبردی باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون

-         دکتر رضا نظری معاون پژوهشی آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز

برگزار شد.

در این پیش نشست به چرایی و کاربرد سیاست پژوهی و مشارکت سازمان های غیردولتی و نقش آن در جامعه پرداخته شد. همچنین از جنبه جهان بینی و نظریات و فکت های سیاست پژوهی در سایر کشورها ( منظر بیرونی) پرداختند و به بررسی نقش آموزش و پژوهش و نگاه و منظر سیاست پژوهی در پژوهش های مشارکتی پرداختند. یعنی یک دیدگاه کلی و نگرشی به مخاطب ارایه شود و اینکه چقدر در جامعه ما کاربرد دارد و چه راهکارهایی ارایه شود. 

login