پیش نشست همایش( برگزاری با همکاری جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی)
1400-11-20

پیش‌نشست «سیاست‌ها و برنامه ریزی حوزه کودکان کار و خیابان» در20 بهمن ماه ساعت 13 توسط جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی و با حضور:

-         دکتر مهری سادات موسوی رئیس جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی

-         دکتر فرانک ایمانی، مددکار اجتماعی، کارشناس سازمان بهزیستی کشور و از طراحان برنامه کودکان کار و خیابان بهزیستی

-         دکتر منیره آرزومندی، مدیرعامل موسسه ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان

-         دکتر اردشیر بهرامی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی

-         دکتر سلمان قادری، مددکار اجتماعی و پژوهشگر اجتماعی

برگزار شد.

در این نشست شرکت کنندگان به بحث و گفت و گو پیرامون سیاست گذاری اجتماعی در حوزه کودکان کار و خیابان، نقش سیاست گذاری اجتماعی در بهبود و ارتقای رفاه کودکان کار و خیابان، مسئله مندی کودکان کار، تاریخچه برنامه ها و مدل های ارایه خدمات و نقش سازمان های غیردولتی در داخل کشور و موانع و مشکلات ارایه خدمات به کودکان کار و خیابان پرداختند. همچنین به بیان تجربیات مثبت در حوزه اقدامات اجتماعی مثبت و تجارب داخلی با محوریت برنامه های اجتماعی پرداخته شد. در پایان بر بهبود شاخص های 

login